Vad är lättläst?

Det finns ett stort utbud av böcker som kallas lättlästa, men det finns också olika uppfattningar om vad som är lättläst. En del anser att antalet ord per sida är avgörande. Vi hävdar att det är minst lika viktigt hur orden är beskaffade, t.ex. om de innehåller komplikationer som konsonantmöten och ljudstridighet.

Vi vill att alla elever ska få uppleva glädjen av att kunna läsa en hel bok själv. Därför är Tre Läsvärldar Fantasy ljudenligt stavade. Ordförrådet utökas i en långsam progression.

Bakgrund till Tre Läsvärldar Fantasy

År 2009 utgav Alfamax nivå 1 i den första serien av Tre Läsvärldar. Den bestod av tolv böcker utvecklade i samarbete med Bodil Jönsson och med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Vi utgick från Bodils kriterier för lättläst och kombinerade detta med Alfamax ordbank och laborativa arbetssätt. Många lärare har genom åren berättat om elever som har lärt sig läsa med Tre Läsvärldar. I vår nya serie Tre Läsvärldar Fantasy har vi därför fortsatt med samma upplägg och samma kriterier för lättläst, se nästa sida.

Att lära barn läsa av Bodil Jönsson, citat ur boken

”En förutsättning för lyckad läsutveckling ligger i att varje barn får behålla, bygga upp eller vidga sin självkänsla och sitt självförtroende. Därför är det av största vikt att varje barn ges tillfälle att läsa texter som motsvarar dess utvecklingsnivå, så att det kan lyckas och lyckas om igen. För nybörjaren är det mycket betydelsefullt att få börja med enkla bok­stäver, ord och texter. När barnet slipper lägga all energi på att avkoda finns det i stället utrymme att förstå och njuta av innehållet i det lästa.

 • Ljudenligt stavade ord utan konsonant- och vokalmöten.
  Vid tidig läsinlärning endast lång vokal, t.ex. ros.
 • Upprepning så att ord blir frekventa.
  Frekvent återkom­mande ord underlättar, då de så småningom blir igenkända som ordbilder. Då slipper läsaren det stora arbete som det innebär att avkoda varje ord.
 • Relativt stor stil
 • Korta meningar
 • Kort radfall
  Radfallet ska sammanfalla med meningens längd. Med radfall menas radens längd.
 • Enkel meningsbyggnad
  Rak ordföljd och uttryck som ligger nära talspråk är att föredra för att underlätta läsningen.
 • Klart och enkelt händelseförlopp
  Handlingen bör vara lätt att följa. Själva avkodnings-momentet är i sig ansträngande för en nybörjare eller en person med lässvårigheter. Därför finns det inte så mycket kraft kvar till att även hantera och hålla fokus på textens innehåll.
 • Korta berättelser
  Berättelser bör vara korta så att läsaren kan hålla händelseförloppen i huvudet.
 • Bilder som ackompanjerar texten
  Bilder ger ledtrådar till handlingen och underlättar förståelsen.”  

(slut på citat)