Målgrupp

Ca 4500 lärare från hela landet har deltagit i olika metodikkurser till Pilen. Kartan visar varifrån lärarna kommer.

Pilen är i första hand avsedd för grundskolan men används även inom anpassade grundskolan samt anpassade gymnasieskolan för elever med speciella behov. För vuxna som behöver ett mer avancerat ordförråd finns Svenska Steg för Steg.

Pilenmodellen gör det lätt för läraren att individualisera och utgå från varje elevs förutsättningar. Detta möjliggör utveckling för alla typer av elever, t.ex. elever med särskilda behov och andraspråkselever, men även elever som behöver utmaningar. I grunden finns en genomtänkt pedagogisk struktur och en tydlig progression, vilket ger trygghet för både lärare och elever.

För att börja med Pilen behöver eleverna kunna bokstävernas ljud och form samt ha ”knäckt den alfabetiska koden”. Dessa grunder kan eleverna lära sig i Bågen, Alfamax nya läromedel i läsinlärning. Där ingår även många andra viktiga moment som behövs för en god läs- och skrivutveckling. Allt fler skolor har valt att arbeta med BornholmsmodellenBågen och Pilen som en röd tråd i svenska.

Pilen är indelad i 12 steg som följer ordbanken. I nuläget är Pilen steg 1-8 utgivna. Bilden här nedan visar exempel på användning av de olika stegen. Spridningen i en klass kan ofta vara stor. Ex: I årskurs 3 kan elever som har kommit långt befinna sig i Pilen steg 2-3, medan elever med svårigheter behöver steg 1.   

En röd tråd i svenska

* Observera att uppgiften om årskurs endast är en fingervisning.
Elevens behov och förutsättningar är viktigare än biologisk ålder.