Ordbank

Alfamax datorprogram har ett stort ordförråd, vilket kommer från vår specialsorterade ordbank, där ca 25 000 ord är indelade efter svårighetsgrad vad gäller stavning. I datorprogrammen är orden även sorterade efter svårighetsgrad; Lätt, Medel och Svår.

På lätt nivå finns ord som eleven kan antas möta i vardagen t.ex. flygplan, blåbär. På svår nivå ingår mer avancerade ord som t.ex. drivmedel, grundlag, inleda.

Den som vill arbeta med de enklaste orden väljer både lätt stavning och lätt ordförråd. När man känner sig klar på vald nivå, kan man antingen välja svårare ordförråd eller svårare stavning för att utvecklas vidare. Här finns stora möjligheter att anpassa efter olika typer av målgrupper. Exempel: En äldre elev med läs- och skrivsvårigheter kan välja ljudenliga ord som är lätta att läsa men välja en hög nivå vad gäller ordförråd. 

Stavningsnivå
Steg 1 innehåller ca 7000 ljudenliga ord. Därefter följer ljudstridig stavning i steg 2-12. Varje ord i ordbanken är sorterat efter vilka ljudstridiga svårigheter ordet innehåller.

Exempel: Ordet regndroppar innehåller ng-ljud. Detta räknas till i steg 5 i ordbanken. Övriga svårigheter kort e-ljud (steg 11), å-ljud (steg 10) och dubbelteckning (steg 9).


För att ge eleven maximal möjlighet att lyckas med stavningen, placeras ordet regndroppar i det högsta av dessa steg. Det innebär att eleven inte möter ordet förrän i steg 11. Då är de övriga svårigheterna avklarade men kan tas upp som repetition vid behov.

Varje steg är sedan indelat i ett antal delsteg, så att svårigheterna delas upp i ännu mindre delar, vilket t.ex. används i datorprogrammen Måltavlan 1, Måltavlan 2-5 och Äventyret.