Pilenmodellen

Pilenmodellen är en arbetsmetod i svenska, där eleven får möta omväxlande arbetssätt som utvecklar känslan för språket. Eleverna diskuterar och samarbetar i många laborativa övningar men arbetar också individuellt på sin egen nivå i andra övningar.

Sammanfattning av metodiken:

  • möter varje elevs behov och ger verktyg för egen planering
  • bygger på en tydlig pedagogisk struktur
  • ger variation med bl.a. laborativa- och digitala övningar
  • stärker språklig medvetenhet
  • stimulerar till samarbete
  • anpassad för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Det är viktigt att kunskap bygger på förståelse i stället för att lära sig utantill. I Pilen får eleven därför många tillfällen att reflektera över språket under lärarens ledning och sedan själv upptäcka olika samband och strukturer. Eleven får prova att använda nya strategier, utveckla sitt logiska tänkande och anteckna sina slutsatser bl.a. i form av minneskartor.

För att aktivera flera sinnen innehåller Pilen olika typer av övningar:

De olika övningarna hänvisar ofta till varandra, vilket tydligt framgår av instruktionerna. Det är vanligt att eleven först gör en laborativ övning och därefter förstärker med en skrivuppgift eller digital övning inom samma område.

Allt fler skolor har valt att arbeta med BornholmsmodellenBågen och Pilen som en röd tråd i svenska.

 

Målet är att eleven ska vara kapten och läraren lots.

En grundtanke i Pilen är att undervisningen ska börja med det som eleven kan. Eleven arbetar i sin egen takt och möter endast ett nytt moment i taget för att ha maximal chans att lyckas. Under arbetets gång ska eleven få uppleva hur man kan använda flera sinnen vid inlärning och bli medveten om sitt eget sätt att lära.

Eleven kan liknas vid kaptenen på en båt och stimuleras att ta eget ansvar. Läraren är lotsen som känner till både strategiska vägar och faror under resan. För läraren finns olika ”stegplacerare” som kan användas för att hitta en lämplig startnivå.

Klassläraren får lättare att individualisera, när eleverna arbetar med olika delar av samma material. Alla övningar är märkta enligt ett enkelt ringsystem, som gör att eleverna själva kan hitta övningar av lämplig svårighetsgrad:

O      Grundkurs med introduktion av nya begrepp
OO    Förstärkning med fler övningar på grundkursen.
OOO  Utmaningar och finurligheter

I takt med stigande ålder får eleven ta ökat ansvar för sin inlärning. Som verktyg finns olika elevprotokoll, där innehållet i varje övning står angivet, se exempel nedan.

 

Ordbank
Ordbanken bygger på en progression som börjar i steg 1 med ord som stavas som de låter. Därefter följer ljudstridig stavning i steg 2-12. Varje ord i ordbanken är sorterat efter vilka ljudstridiga svårigheter ordet innehåller.

Exempel: Ordet regndroppar innehåller ng-ljud. Detta räknas till i steg 5 i ordbanken. Övriga svårigheter kort e-ljud (steg 11), å-ljud (steg 10) och dubbelteckning (steg 9).

För att ge eleven maximal möjlighet att lyckas med stavningen, placeras ordet regndroppar i det högsta av dessa steg. Det innebär att eleven inte möter ordet förrän i steg 11. Då är de övriga svårigheterna avklarade men kan tas upp som repetition vid behov.

Varje steg är sedan indelat i ett antal delsteg, så att svårigheterna delas upp i ännu mindre beståndsdelar. Sålunda är t.ex. steg 1, ljudenlig stavning, uppdelat i 14 olika delsteg med totalt ca 7000 ord. I de olika stegen ingår förutom stavning många olika moment av svenskämnet, se fliken Ingående moment.

Ordbanken till Pilen och Svenska Steg för Steg innehåller ca 25 000 ord. Denna bank ligger till grund för samtliga produkter från Alfamax AB.

 
 

Pilen behandlar många områden av svenskämnet: stavning, ordkunskap, ordbildning, språklära, meningsbyggnad, eget skrivande och läsförståelse.

Bilden till höger, ”Tårtan”, visar hur innehållet är uppdelat i sex områden. Inom varje sådan tårtbit finns ett antal moment. I ljudläran ingår t.ex. rim, vokaler, betoning m.m. Om läraren t.ex. söker övningar i ordkunskap, finns översikter som visar vilka övningar som behandlar detta moment.

I Pilen introduceras många nya begrepp, se exempel här nedan från olika steg. Som grund finns noggrant utarbetade progressioner, som ser till att eleven möter endast en nyhet i taget. I lärarhandledningen visas i vilka övningar de nya begreppen introduceras.Det övergripande syftet är att eleven ska utveckla sin språkliga medvetenhet på olika plan och därmed sin förmåga att läsa och skriva. I Pilen ingår dock inte övningar i fri läsning, utan tanken är att eleven parallellt med Pilen kontinuerligt arbetar med litteratur.