Svenska Steg för Steg

Svenska Steg för Steg är ett läromedelspaket för vuxna med läs- och skrivsvårigheter. Det är avsett för personer som kan läsa enkla, ljudenliga ord, men har problem med att läsa och skriva texter.

Svenska Steg för Steg är i första hand tänkt för studerande som har svenska som modersmål, men det kan användas även av invandrare som har ett tämligen stort ordförråd. För den som behöver ett enklare ordförråd kan Pilen vara ett alternativ.

Svenska Steg för Steg innehåller en mängd övningar att välja bland för att befästa inlärningen. Syftet är att den studerande ska få arbeta med studieuppgifter, som känns vuxna och meningsfulla, trots att de är på en lätt språklig nivå.

För att aktivera flera sinnen innehåller Svenska Steg för Steg olika typer av material. De indelas i

  • arbetsblad
  • laborativa övningar
  • datorprogram

Den studerande välja det arbetssätt som passar bäst och variera dagens uppgifter. De olika övningarna hänvisar ofta till varandra, vilket tydligt framgår av instruktionerna. Det är vanligt att eleven först gör en laborativ övning och därefter förstärker med en skrivuppgift inom samma område.

Författare: Caroline Rodhe-Wallström

Tecknare: Torben Freytag m.fl.

För priser och beställning hänvisas till Kundtjänst (steg 1-8) eller Webbutiken (steg 9).

Svenska Steg för Steg är en arbetsmetod i svenska med tillhörande läromedel. Grundtanken är att bygga upp elevens språkliga medvetenhet genom en kombination av pedagogisk struktur och lustfyllt arbetssätt. Eleverna ska få uppleva, utforska och utveckla språket med många sinnen. Det ska vara roligt att gå på upptäcktsfärd i det svenska språket!

Sammanfattning av metodiken:

  • tydlig pedagogisk struktur
  • stärker språklig medvetenhet
  • anpassad för läs- och skrivsvårigheter / dyslexi
  • möter varje elevs behov och ger verktyg för egen planering
  • ger varation bl.a. med datorprogram och laborativa inslag

En grundtanke i Svenska Steg för Steg är att undervisningen ska börja med det som eleven kan och därefter ge eleven möjlighet att arbeta i sin egen takt (se Individualisering).

Det är viktigt att kunskap bygger på förståelse i stället för utantillärande. Eleven får därför under lärarens ledning många tillfällen att reflektera över vårt språk och själv upptäcka språkets olika sidor, samband och strukturer. Eleven provar att använda nya strategier, utvecklar sitt logiska tänkande, och antecknar sina slutsatser bl.a. i form av minneskartor.

En grundtanke i Svenska Steg för Steg är att undervisningen ska börja med det som eleven kan. Eleven arbetar i sin egen takt och möter endast ett nytt moment i taget för att ha maximal chans att lyckas.
Den studerande behöver bli medveten om sitt eget sätt att lära och få insikt i hur man kan använda flera sinnen vid inlärning. Eleven liknas vid kaptenen på en båt och stimuleras att ta eget ansvar. Läraren är lotsen som känner till både strategiska vägar och faror under resan.

Den studerande ska få ta ansvar för sin egen inlärning. Som verktyg för planering finns protokoll till alla steg, där innehållet i varje övning står angivet. Exempel:

 

Ordbank

Ordbanken bygger på en progression som börjar i steg 1 med ord som stavas som de låter. Därefter följer ljudstridig stavning i steg 2-12. Varje ord i ordbanken är sorterat efter vilka ljudstridiga svårigheter ordet innehåller.

Exempel: Ordet regndroppar innehåller ng-ljud. Detta räknas till i steg 5 i ordbanken. Övriga svårigheter kort e-ljud (steg 11), å-ljud (steg 10) och dubbelteckning (steg 9).

För att ge eleven maximal möjlighet att lyckas med stavningen, placeras ordet regndroppar i det högsta av dessa steg. Det innebär att eleven inte möter ordet förrän i steg 11. Då är de övriga svårigheterna avklarade men kan tas upp som repetition vid behov.

Varje steg är sedan indelat i ett antal delsteg, så att svårigheterna delas upp i ännu mindre beståndsdelar. Sålunda är t.ex. steg 1, ljudenlig stavning, uppdelat i 14 olika delsteg med totalt ca 7000 ord. I de olika stegen ingår förutom stavning många olika moment av svenskämnet.

Ordbanken till Pilen och Svenska Steg för Steg innehåller ca 25 000 ord. Denna bank ligger till grund för samtliga produkter från Alfamax AB.