Bågen

Bågen vill att det ska vara roligt att lära sig läsa och skriva. Bokstäverna presenteras i en genomtänkt ordning för att göra det lättare att knäcka den alfabetiska koden.
Bågen - framsida
Bågen – läromedel

Bågen övar bokstavsljud och form, ljudning, ordförståelse, läsförståelse, ordbildning samt eget skrivande. Bågen är avsedd för förskoleklass/åk 1, när eleven har uppnått tillräcklig språklig medvetenhet t.ex. genom Bornholmsmodellen. För att aktivera flera sinnen innehåller Bågen olika typer av material:

  • laborativa övningar
  • arbetsblad
  • Bågenboken, en serie med 7 elevhäften
  • Bågens Miniböcker, 12 lättlästa små historier

Det är vanligt att eleven först gör en laborativ övning och därefter förstärker med en skrivuppgift inom samma område.

Gå till webbutiken för priser och beställning.

Bakgrund till Bågen

Bristande språklig medvetenhet är ofta en av orsakerna till läs- och skrivsvårigheter. I Bornholmsprojektet, ett forskningsprojekt med förskolebarn, visades att strukturerad språklig stimulering utvecklar barnens språkliga medvetenhet i hög grad, och att detta i sin tur leder till minskade problem vid läs- och skrivinlärning. Bågen vill fortsätta arbetet med att stärka elevens språkkänsla.

Författarteam: Iréne Hedlund, Caroline Rodhe-Wallström
Tecknare: Iréne Hedlund

Kurs: Till Bågen finns en endagskurs med teori och handfast metodik för att läraren ska få så stor användning av Bågen som möjligt och kunna individanpassa efter olika elevers behov.