Pilen

Pilen är i första hand avsedd för grundskolan men används även inom anpassade grundskolan samt anpassade gymnasieskolan för elever med speciella behov.

Eleven utvecklar sitt språk i tal, läsning och skrift. Följande ingår: ordförståelse, språklära, stavning, ordbildning, meningsbyggnad, eget skrivande och läsförståelse. Utgångspunkten är en ordbank med ca 25 000 ord som är sorterade efter svårighetsgrad i fråga om stavning. 

Pilenmodellen gör det lätt för läraren att individualisera och utgå från varje elevs förutsättningar. Detta möjliggör utveckling för alla typer av elever, t.ex. elever med särskilda behov och andraspråkselever, men även elever som behöver utmaningar. I grunden finns en genomtänkt pedagogisk struktur och en tydlig progression, vilket ger trygghet för både lärare och elever.

För att aktivera flera sinnen innehåller Pilen olika typer av övningar:

De olika övningarna hänvisar ofta till varandra, vilket tydligt framgår av instruktionerna. Det är vanligt att eleven först gör en laborativ övning och därefter förstärker med en skrivuppgift eller digital övning inom samma område.

Författarteam: Caroline Rodhe-Wallström, Gunilla Hedin, Maria Wallström.

Tecknare: Torben Freytag, Iréne Hedlund m.fl.

För lärare finns olika metodikkurser, se Kurser.

För priser och beställning hänvisas till Webbutiken.