Bågens upplägg

Grundidéer

Bågen vill ta vara på elevens nyfikenhet och lust att lära. I Bågen kan eleverna känna sig trygga med alla ord de möter, eftersom orden bara innehåller bokstäver som de redan har arbetat med. Eleven kan se sina framsteg och självförtroendet växer.

Bokstäverna presenteras i en genomtänkt ordning för att göra det lättare att knäcka den alfabetiska koden. Bågen övar bokstavsljud och form, ljudning, ordkunskap, läsförståelse, ordbildning samt eget skrivande.

Bågens upplägg:

  • tydlig pedagogisk struktur
  • lustfyllt, laborativt arbetssätt
  • möter varje elevs behov
  • uppmuntrar till samarbete
  • stärker språklig medvetenhet
  • ger eleven verktyg för egen planering
  • för både special- och klassundervisning

I Bågen kan eleverna välja bland olika arbetssätt. Eleverna laborerar med språket på ett lekfullt sätt i många olika övningar. Bågen uppmuntrar även eleverna att utbyta tankar och idéer och att bidra med sina egna erfarenheter. Eleverna lär sig läsa samtidigt som deras språkliga medvetenhet utvecklas och deras ordförråd ökar.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd.

Se deras jämförelse av läromedel i läsinlärning.

Bågen är en arbetsmetod vars syfte är att anpassa skolan efter barnens behov. Här är det möjligt att låta elevens kunskaper vara utgångspunkten för det individuella arbetet. Bågen vill ta tillvara elevens motivation att lära mera. I samarbetsövningar är varje elevs bidrag viktigt.

Eftersom många klasser saknar speciallärare, behöver klassläraren verktyg för att kunna hjälpa elever med särskilda behov. Klassläraren har ofta lättare att individualisera inom klassens ram, när eleverna arbetar med olika delar av samma material.

Varje elev får arbeta på sin nivå och välja uppgifter från sitt protokoll. Alla övningar är märkta med innehåll och svårighetsgrad och ingår i en väl genomtänkt pedagogisk plan. Därmed kan elev, föräldrar och lärare få en god uppfattning om var eleven befinner sig i sin läs- och skrivutveckling.

O      Grundkurs med introduktion av nya begrepp
OO    Förstärkning med fler övningar på grundkursen.
OOO  Utmaningar för läsare

Ingen elev ska göra alla uppgifter. Lärare och elev kan tillsammans diskutera fram ett lämpligt urval med hjälp av ring- och innehållsmärkningen. Se exempel på protokoll nedan.

Bågen följer värdegrunden i Lgr 11. Exempel:

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

… En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt, eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov.

… Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.

… Undervisningen ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.”

Samtliga citat är hämtade från Lgr 11, kapitel 1 sidan 8:

”En likvärdig skola” samt ”Rättigheter och skyldigheter”.


I metodikkursen till Bågen ingår kurspass som behandlar hur Bågen följer Lgr 11. Här nedan visas exempel från dessa pass.

I metodikkursen till Bågen ingår kurspass som behandlar hur Bågen följer Lgr 11. Här nedan visas exempel från dessa pass.

Citaten från läroplanen är hämtade från Kommentarmaterial till Kursplanen i svenska (s.7,12,14).