Målgrupp

Metodikkurs - deltagare
Ca 1500 lärare från hela landet har gått metodikkursen till Bågen. Kartan visar varifrån lärarna kommer.

Bågen används i förskoleklass, grundskolan åk 1, anpassade grundskolan samt av äldre elever med särskilda behov. Bågen har övningar av olika svårighetsgrad. Därmed kan elever i både special- och klassundervisning använda samma läromedel. Klassläraren får flera verktyg för att hjälpa elever med särskilda behov. Syftet i Bågen är att varje elev ska få lära sig läsa på ett lustfyllt sätt och samtidigt utveckla sin språkliga medvetenhet.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd.

Allt fler skolor har valt att arbeta med Bornholmsmodellen, Bågen och Pilen som en röd tråd i svenska. Bristande språklig medvetenhet är ofta en av orsakerna till läs- och skrivsvårigheter. I Bornholmsprojektet, ett forskningsprojekt med förskolebarn, visades att strukturerad språklig stimulering utvecklar barnens språkliga medvetenhet i hög grad, och att detta i sin tur leder till minskade problem vid läs- och skrivinlärning. Bågen vill fortsätta arbetet med att stärka elevens språkkänsla.