Lgr 11 och Pilen

Värdegrund

Pilen följer värdegrunden i Lgr 11. Exempel:

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

… En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt, eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov.

… Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.

… Undervisningen ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.”

Samtliga citat är hämtade från Lgr 11, kapitel 1 sidan 8:

”En likvärdig skola” samt ”Rättigheter och skyldigheter”.

I metodikkursen till Pilen ingår kurspass som behandlar hur Pilen följer Lgr 11. Här nedan visas exempel från dessa pass.

Samtliga citat från läroplanen är hämtade från Kursplanen i svenska, Syfte sid 222.

Under 2012 uppdaterades Pilen enligt Lgr 11 och utökades bl.a. med fler övningar i eget skrivande och ny lärarhandledning. I stället för att köpa nytt Pilenpaket kan skolan uppgradera befintligt material till lägre pris. På försättsbladet i arbetsbladspärmarna vid ©-märket, står årtalet för er version. Detta avgör hur paketet uppgraderas:  

Pilen 1 1998 el. 2008: Välj Utbytespaket Pilen 1 arbetsblad

Pilen 2-3 2002: Välj Utbytespaket 2-3 arbetsblad

Pilen 2-5 2002: Välj Utbytespaket 2-5 arbetsblad

Pilen 4-5 2002: Välj Utbytespaket 4-5 arbetsblad

Pilen 6-8 2007: Välj uppdateringssats Pilen 6-8

​Skolor som så önskar kan numera även byta ut sina laborativa övningar.

Läs mer i Webbutiken under resp. steg.